Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Chojnice

Artykuł sponsorowany Gmina Chojnice

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),

Wójt Gminy Chojnice
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 171/57 o powierzchni 1203 m² położonej w miejscowości Nieżychowice, obręb ewidencyjny Nieżychowice, gm. Chojnice, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą nr SL1C/00022071/2.
Przedmiotem dzierżawy jest grunt o powierzchni około 950 m².

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Dzierżawa zawarta będzie na okres nieokreślony, natomiast wylicytowana stawka z zaokrągleniem do pełnych złotych czynszu będzie dotyczyła płatności za 1 pełny rok dzierżawy.

Przetarg dla części działki nr 171/57 odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach (3 piętro).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100,00 zł w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe Gminy Chojnice nr 97 8162 0003 0000 1515 2000 0060 w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet opłaty czynszu dzierżawnego.

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju Nr 105 Urzędu Gminy w Chojnicach lub pod nr tel. (052) 397-21-29 wewn. 328.

Dodaj ogłoszenie