Ogłoszenie Wójta Gminy Chojnice

Artykuł sponsorowany Gmina Chojnice

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CHOJNICE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w obrębie geodezyjnym Swornegacie, gm. Chojnice
oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy w Chojnicach uchwały Nr XV/265/2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Swornegacie, gm. Chojnice, zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowania. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, lub poprzez formularz na stronie: http://chojnice.e-mapa.net/,

w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.),

i n f o r m u j ę

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu planistycznego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu

w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: annam@gminachojnice.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Chojnice.

Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Chojnice

Dodaj ogłoszenie