Wójt Gminy Chojnice Ogłasza

Artykuł sponsorowany

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CHOJNICE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy w Chojnicach uchwały Nr XIV/232/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Silno, gm. Chojnice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowania. Wnioski należy składać
na piśmie w Urzędzie Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, ul.31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice lub poprzez formularz na stronie: https://chojnice.e-mapa.net/,

w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14, art. 54 ust.2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

i n f o r m u j ę
o przystąpieniu do opracowania w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla którego przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu

w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: annam@gminachojnice.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Chojnice.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego
w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Chojnice

Dodaj ogłoszenie